Actievoorwaarden jubileum winactie

De actie & de prijs

Door deel te nemen aan de winactie van SGR, maak je kans een Tile Mate Tracker te winnen, ter waarde van €24,95. In totaal verloten we 1.000 trackers aan inzenders met de juiste antwoorden op de vragen van de actie.

Voor deelname stellen we de volgende voorwaarden om kans te maken op een tracker:

  • een bevestiging van een geboekte pakketreis bij een SGR aangesloten reisorganisatie
  • beantwoording van de vragen en de inzending van het contactformulier op de winactie pagina
  • volledig en juist ingevulde contactgegevens zodat we je eventueel kunnen bereiken

De actie loopt van 17 januari 2023 tot en met 30 juni 2023 (verder te noemen: “actieperiode”). Wegens succes wordt de actie verlengd van juni tot 18 december.  Elke consument met een boeking bij een aangesloten reisorganisatie kan slechts éénmaal deelnemen aan deze actie. En deelname kan alleen éénmaal per huishouden. Tijdens de actieperiode vindt iedere maand een loting van de winnaars plaats van de afgelopen maand.

Over de uitslag wordt niet gecorrespondeerd; we nemen persoonlijk contact op met de winnaars. Deelnemers aan de winactie dienen een juist e-mailadres te vermelden in het contactformulier en zijn zelf verantwoordelijk voor het inzenden van de juiste gegevens.

Updates over de actie vind je op de Facebook pagina. Met de winnaars wordt ook persoonlijk contact opgenomen. Zorg ervoor dat je de juiste gegevens achterlaat zodat wij contact kunnen opnemen indien je bent uitgeloten tot een van de winnaars.

Deelname & uitkering prijs

Deelname aan deze actie is gratis en mogelijk voor iedereen die in Nederland woont. Minderjarigen tot 18 jaar kunnen slechts deelnemen met toestemming van zijn of haar ouder c.q. verzorger.

Door deelname aan deze actie gaat de deelnemer akkoord met onze voorwaarden.

Deelname aan de actie vond aanvankelijk plaats gedurende de periode van 17 januari tot en met 30 juni 2023. Wegens succes is dit verlengd tot 18 december 2023.

De identificatie van de winnaars gebeurt op basis van de door deelnemer ingevoerde gegevens tijdens de inschrijving.

De trekking en aanwijzing van de winnaars met de juiste antwoorden vindt op onpartijdige wijze plaats.

De gewonnen prijs is niet inwisselbaar voor geld.

Als de geselecteerde winnaar laat weten af te zien van de prijs dan kan de prijs ingetrokken worden of toegekend worden aan een andere prijswinnaar.

Medewerking, gegevens & privacy

Om deel te kunnen nemen aan de actie en hierover met de deelnemer te kunnen communiceren, wordt de deelnemer gevraagd om bepaalde persoonlijke gegevens (Naam, e-mailadres) te verstrekken. Het is de verantwoordelijkheid van de deelnemer dat alle door deelnemer verstrekte gegevens correct, actueel en volledig zijn.

De gegevens worden opgenomen in het gegevensbestand van SGR en zullen vertrouwelijk en volgens de Wet Bescherming Persoonsgegevens worden behandeld. Door deel te nemen aan de actie en daarmee deze actievoorwaarden te accepteren, gaat de deelnemer hiermee akkoord.

Aansprakelijkheid

Deelnemer erkent dat deelname aan de actie geheel voor eigen rekening en risico is.

SGR is niet aansprakelijk voor welke schade dan ook, direct en/of indirect, door een deelnemer geleden op enige wijze verband houdende met deze actie.

De organisator en/of de door haar ingeschakelde hulppersonen of derden zijn niet aansprakelijk voor schade door de deelnemer geleden die het gevolg is van het onjuist ingevoerde (persoons)gegevens of het wijzigen, onderbreken of beëindigen van de actie.

Slotbepalingen

De organisator heeft het recht om zonder voorafgaande kennisgeving de actievoorwaarden tussentijds te wijzigen en de actie te stoppen of te wijzigen indien de omstandigheden dit vereisen, zonder op enige wijze tot schadevergoeding gehouden te zijn tegenover de deelnemer.

Indien één of meer bepalingen van deze actievoorwaarden nietig zijn of vernietigd worden, zal de organisator een vervangende bepaling vaststellen die zoveel mogelijk het doel en de strekking van de nietige c.q. vernietigde bepaling benadert.

De organisator behoudt zich het recht voor deelnemers uit te sluiten van (verdere) deelname aan de actie en reeds toegekende prijzen te herroepen, wanneer zij van mening is dat de deelnemer niet volgens deze actievoorwaarden handelt of als er sprake is van misbruik, een vermoeden van fraude of indien de deelnemer op andere wijze handelingen verricht die kunnen worden gekwalificeerd als handelingen die de winkansen (oneerlijk kunnen) beïnvloeden.

In de gevallen waarin deze actievoorwaarden niet voorzien, zal een besluit worden genomen door het bestuur van SGR.

Aan deze actie kunnen geen rechten worden ontleend dan hierboven vermeld.