TravelBird: Informatie over claims - Information concerning claims

24 december 2018

Aandachtspunten indienen claim door gedupeerden
Gedupeerde TravelBird klanten die op uitnodiging van SGR een claim hebben ingediend omdat hun reis niet doorging, worden verzocht om hun claim na te kijken op volledigheid. Er zijn namelijk veel claims ontvangen die niet voorzien zijn van bijlagen of waarvan de velden niet zijn ingevuld. Indien wij constateren dat een claim niet compleet is ingediend en ontvangen, dan sturen wij een bericht met het verzoek om je claim aan te vullen.

Als je geen gebruik hebt gemaakt van het portal en de schadegegevens niet via het online portal verstuurd zijn, dan zal de claim niet kunnen worden verwerkt. In dit geval adviseren wij je om de claim alsnog online in te dienen.

Ook ontvangen wij soms meerdere claims voor één reserveringsnummer. Wij vragen iedereen vriendelijk om 1 keer een claim in te dienen per reserveringsnummer.

Alle bovengenoemde situaties leiden tot grote vertragingen bij het afwikkelen van claims. Wij vragen graag uw aandacht hiervoor, zodat wij sneller schadeclaims kunnen afhandelen.

Terugbetaling en verwerkingstijd claims
Op het moment dat wij je claim hebben ontvangen, gaat de verwerkingstijd van 4 tot 6 weken in. Binnen dit termijn beoordelen wij of je claim volledig en/of juist ingediend is. Wanneer wij constateren dat er gegevens ontbreken of niet correct opgegeven zijn, ontvang je een mail van ons met het verzoek om je claim te bewerken. Dit betekent echter wel dat de verwerkingstijd van 4 tot 6 weken dan opnieuw ingaat. Indien wij beoordelen dat jouw claim wel volledig en correct ingediend is, streven wij ernaar om je claim binnen 4 tot 6 weken uit te betalen.

We maken het hieronder nog eens duidelijk door middel van een beknopte beschrijving.

Je hebt je claim ingediend:

Claim onvolledig en incorrect – je ontvangt binnen de verwerkingstijd van 4 tot 6 weken een mail met het verzoek om claim te bewerken, aan te vullen en /of te voorzien van bewijzen. Na het indienen gaat de verwerkingstijd van 4 tot 6 weken opnieuw in.

Claim volledig en correct – we streven ernaar om je claim binnen 4 tot 6 weken af te handelen en uit te betalen.

Inlog SGR account
Als je niet kunt inloggen op je SGR account of andere problemen ondervindt bij het inloggen, kun je mailen naar sgr@sgr.nl. Wij helpen je dan graag verder.

Important points of attention when submitting claims
If you didn’t submit your claim via the online portal your request can not be processed. Please make sure you file your claim via our online portal so we can start processing your request. We have also received multiple claims for one reservation number. We kindly ask everyone to submit a claim once per reservation number.

All of the above situations lead to significant delays in settling claims. We would appreciate your attention to this issue so we can process claims more quickly.

Refund and processing time claims
The processing time of 4 to 6 weeks starts as soon as we receive your claim. Within this time limit we asses whether your claim has been fully and correctly submitted. If we find that data is missing or is incorrectly submitted, we will send you an email with a request to edit your online claim. In this case the processing time of 4 to 6 weeks will be applied again. If we find that your claim is fully and correctly submitted, we strive to pay your claim within 4-6 weeks.

In short:

Claim incomplete and incorrect – you will receive an email within the processing time of 4 to 6 weeks with the request to edit, to supplement and / or provide exhibits. After submitting, the processing time of 4 to 6 weeks will be applied again.

Claim fully and correctly – we strive to process and pay your claim within 4 to 6 weeks.

Login SGR account
If you fail to log in to your SGR account or you encounter other problems when logging in, you can email us at sgr@sgr.nl. We are happy to help you.

Wichtige Punkte, die bei der Schadenseinreichung zu beachten sind
Wenn Sie ihren Schadensfall nicht in das Online-Portal eingeben, dann kann der Schaden nicht bearbeitet werden. Bitte überprüfen sie noch einmal, ob sie ihren Schaden in unser Online-Portal eingegeben haben, damit wir mit der Bearbeitung beginnen können.

Wir haben auch mehrere Schadensanfragen für eine Reservierungsnummer erhalten. Wir bitten sie höflichst, nur einen Schadensfall pro Reservierungsnummer einzureichen.

Die vorgenannten Vorgehensweisen führen zu erheblichen Verzögerungen in der Schadensbearbeitung. Wir möchten sie höflichst um Beachtung der Abwicklung bitten, damit wir die Schäden schneller bearbeiten können.

Auszahlung von Schäden
Die Bearbeitungszeit von 4 bis 6 Wochen beginnt mit dem Zeitpunkt der Schadeneinreichung. In dieser Bearbeitungszeit stellen wir fest, ob Ihr Schadensanspruch vollständig und korrekt übermittelt wurde. Wenn wir feststellen, dass Unterlagen fehlen oder nicht korrekt eingereicht wurden dann werden wir Ihnen einen E-Mail schicken mit der Bitte, Ihre Schadeneinreichung zu ergänzen oder zu korrigieren. In diesem Fall fällt erneut eine Bearbeitungszeit von 4-6 Wochen an. Wenn wir dann feststellen, dass der Schadensanspruch mit vollständigen Unterlagen und korrekt übermittelt wurde dann bemühen wir uns den Schadensanspruch innerhalb von weiteren 4-6 Wochen auszuzahlen.

Kurz gesagt:

Sie haben den Schadensanspruch eingereicht.

Die Schadeneinreichung ist nicht korrekt oder unvollständig – dann bekommen Sie eine E-Mail innerhalb von 4-6 Wochen mit der Bitte den Antrag zu ergänzen, vervollständigen oder weitere Unterlagen hinzuzufügen. Nach Ergänzung des Antrages fällt erneut eine Bearbeitungszeit von 4-6 Wochen an.

Die Schadeneinreichung ist komplett und korrekt – wir bemühen uns, den Schadensanspruch innerhalb von 4-6 Wochen auszuzahlen.

Login SGR Konto
Wenn es ihnen nicht gelingt, sich in ihr SGR Konto einzuloggen oder andere Probleme beim Login auftreten, dann schreiben sie bitte eine E-Mail an: sgr@sgr.nl. Wir freuen uns, ihnen zu helfen.

    Informatie over claims - Information concerning claims