Aanvullend bestuursbesluit SGR voucher 28 april 2020

28 april 2020

SGR heeft op 28 april 2020 een aanvullend voucherbesluit genomen. Met dit besluit is de modeltekst van de voucher vastgesteld en kunnen reisagenten  – ook als zij doorverkoper zijn en blijven – nu officieel vouchers met SGR garantie uitgeven.

Overwegingen:

 • Bij bestuursbesluit van 14 maart 2020 heeft SGR besloten om met ingang van 16 maart 2020 door aan SGR deelnemende organisatoren uitgegeven vouchers als vallende onder de dekking van SGR te brengen in de zin van artikel 3 van de SGR garantieregeling met inachtneming van punt 2 t/m 7 van het besluit van 14 maart 2020.
 • Ingevolge het bepaalde in dit besluit geldt deze dekking alleen als de voucher voldoet aan een door SGR voorgeschreven model voucher en slechts voor uitgegeven vouchers in geval van het annuleren van reizen in verband met het niet kunnen uitvoeren van de reis in het kader van het ontstaan van de onvermijdbare en buitengewone omstandigheden ten gevolge van het coronavirus en onder voorwaarde dat de waarde van de voucher duidelijk is ingevuld en de voucher de naam ‘Corona-voucher’ bevat.
 • Het besluit heeft geleid tot discussies tussen aan SGR deelnemende partijen in het bijzonder tussen aan SGR deelnemende organisatoren enerzijds en aan SGR deelnemende doorverkopers/handelaren anderzijds.
 • Onder volledige instandhouding van het besluit van 14 maart 2020 heeft het SGR bestuur daarom aanvullend het volgende besloten.

Aanvullend bestuursbesluit:

 1. De SGR deelnemer dient het model voucher zoals aangehecht aan dit besluit te gebruiken. Als partijen een voucher in eigen “look & feel” uitgeven, dient in ieder geval de volledige inhoud van de modelvoucher daarin terug te komen.
 2. Op de voucher die een organisator uitgeeft dient de vermelde waarde gelijk te zijn aan het bedrag dat de consument al dan niet via de doorverkoper/handelaar heeft betaald aan de organisator (de “consumentenprijs“).
 3. De organisator kan – bij verkoop via een doorverkoper/handelaar – om hem moverende redenen alleen een lagere waarde (netto, na aftrek commissie van een doorverkoper/handelaar) op de voucher vermelden als de betrokken organisator aan SGR een schriftelijke verklaring van de daartoe bevoegde vertegenwoordiger van de organisator verstrekt, waarin tot uitdrukking komt dat de reiziger een vervangende reis bij hem kan boeken met een waarde zoals die had moeten luiden op grond van artikel 2 (de consumentenprijs) en/of dat de organisator bij faillissement van de doorverkoper/handelaar aan SGR op eerste afroep de waarde van de voucher vergoedt zoals die had moeten luiden op grond van artikel 2.
 4. De organisator zal op eerste verzoek van SGR opgave doen van de omvang en waarde van de uitgegeven vouchers desgewenst uitgesplitst en gespecificeerd naar een doorverkoper/handelaar en meewerken aan het inzichtelijk maken voor SGR van de waarde van de vouchers die zich in de administratie van de doorverkoper/handelaar bevinden.
 5. De aan SGR deelnemende doorverkoper/handelaar zowel handelend in zijn hoedanigheid van zuiver bemiddelaar als handelend als reisorganisator na toevoeging van reisdiensten kan voor de totale aan de consument in rekening gebrachte diensten voor zover die diensten vallen onder de SGR garantieregeling een voucher onder SGR dekking uitschrijven en de van de SGR organisator ontvangen voucher onder zich houden. Een doorverkoper/handelaar mag derhalve geen vouchers uitschrijven van niet onder de SGR dekking vallende diensten en of van diensten van niet bij SGR aangesloten organisatoren.
 6. De doorverkoper/handelaar zal er voor zorg dragen dat SGR te allen tijde toegang heeft tot zijn administratie om de waarde van de achterliggende vouchers te inventariseren en zal geen vouchers uitgeven met een waarde die meer bedraagt dan de van de consument ontvangen reissom.
 7. De doorverkoper/handelaar die bemiddelt bij de totstandkoming van een overeenkomst tussen de consument en een handelaar (reisorganisatie) die geen SGR deelnemer is, kan geen vouchers onder SGR dekking uitgeven als op de geannuleerde reisovereenkomst de SGR garantieregeling niet van toepassing was verklaard.

Dit besluit is goedgekeurd door de Raad van Toezicht van SGR en is gedateerd op 28-04-2020.

Heb je nog vragen? Kijk dan op onze pagina veelgestelde vragen.

Veelgestelde vragen voucher