SGR en ANVR: Corona-voucher bij annulering of omboeking

14 maart 2020

Er is thans een ernstige crisissituatie ontstaan rond het zogenaamde Corona virus (Covid-19 virus) als gevolg waarvan de reisbranche wordt geconfronteerd met een groot aantal annuleringen en de verplichting aan reizigers de vooruitbetaalde reissommen terug te betalen. Een en ander kan tot grote cashflow problemen in de reisbranche leiden. Aan reizigers wordt daarom door deelnemers gevraagd om de reis om te boeken of om een voucher te accepteren voor een reis op een later tijdstip (hierna corona-voucher te noemen).

De garantieregeling van SGR sluit waardebonnen en reischeques die niet hebben geleid tot een boeking met een deelnemer uit van vergoeding.

Er is in deze crisissituatie aanleiding om te bepalen dat tijdelijk en onder na te melden aanvullende voorwaarden een corona-voucher wel voor vergoeding in aanmerking kan komen, teneinde het consumentenvertrouwen in deze vorm van compensatie voor de annulering van een reis te versterken.

Het bestuur van SGR besluit daarom als volgt:

 1. Met ingang van 16 maart 2020 beschouwt SGR door aan SGR deelnemende organisatoren uitgegeven vouchers als vallende onder de dekking van SGR in de zin van artikel 3 van de SGR garantieregeling met inachtneming van punt 2 t/m 7 van dit besluit.
 2. Deze dekking geldt alleen als de voucher voldoet aan de door SGR voorgeschreven model voucher en slechts voor uitgegeven vouchers in geval van het annuleren van reizen in verband met het niet kunnen uitvoeren van de reis in het kader van het ontstaan van de onvermijdbare en buitengewone omstandigheden ten gevolge van het Corona virus en onder voorwaarde dat de waarde van de voucher duidelijk is ingevuld en de voucher de naam ‘corona-voucher ’ bevat.
 3. De waarde van de voucher kan niet meer zijn dan de (aan)betaling die gedaan is op de reis die geannuleerd is vanwege het Corona virus en welke reis oorspronkelijk ook onder de garantie van SGR viel.
 4. De voucher dient een expliciete geldigheidsduur te bevatten van maximaal een (1) jaar na datum van uitgifte.
 5. Op de voucher dient te worden vermeld dat de garantieregeling van SGR van toepassing is.
 6. Op de website van SGR dient dit besluit te worden gecommuniceerd met duidelijke vermelding van het specifieke karakter, de tijdelijkheid en de handhaving van artikel 3 lid 10 onder g garantieregeling voor andere waardebonnen en reischeques.
 7. Dit besluit heeft een tijdelijk karakter en vervalt op 1 juni 2020 ten aanzien van de uitgifte van corona-voucher met garantie van SGR, onverminderd de mogelijkheid dat het bestuur na goedkeuring van de Raad van Toezicht deze termijn kan verlengen.

Dit besluit is goedgekeurd door de Raad van Toezicht van SGR en is gedateerd op 16 maart 2020.

Praktische noot:

 • Alleen deelnemers (organisatoren) aan SGR mogen corona-voucher met garantie van SGR afgeven. Indien het deelnemerschap aan SGR derhalve inmiddels is beëindigd/geëindigd nadat een reisovereenkomst met SGR garantie met een consument is afgesloten en de reisovereenkomst inmiddels door annulering is beëindigd, kan een ex deelnemer geen corona-voucher met garantie meer uitgeven.
 • Duidelijk dient te worden dat consumenten (reizigers) wel gedekt zijn bij financieel onvermogen van een organisator als de betreffende consument een corona-voucher inwisselt.
 • Aanspraken die voortvloeien uit een geannuleerde reis anders dan een corona-voucher vallen niet onder de garantieregeling van SGR. Immers de garantieregeling is komen te vervallen doordat de oorspronkelijke reisovereenkomst is ontbonden door annulering.
 • Indien een consument (reiziger) bij financieel onvermogen van de bij SGR aangesloten organisator aanspraak maakt op de garantie op een corona-voucher , dient ook de oorspronkelijke (geannuleerde) reisovereenkomst overlegt te worden en betalingsbewijs, een en ander conform de garantieregeling van SGR.
 • Deelnemers (organisatoren) zijn vrij om een corona-voucher uit te geven in haar eigen ‘look and feel’. Echter een voucher dient in ieder geval de volgende informatie te bevatten:
  – de waarde van de voucher (maximaal de betaalde reissom);
  – naam hoofdboeker van de geannuleerde reis;
  – een uitgiftedatum;
  – een einddatum die maximaal 1 jaar na uitgifte datum ligt;
  – de term: ‘corona-voucher’;
  – dat de garantieregeling van SGR van toepassing is conform bestuursbesluit van 16 maart 2020.

Kees van de dag

Kees van de dag

Wij ontvangen dagelijks terecht veel vragen over de Corona-voucher. Daarom zetten we “Kees van de Dag” weer in om de meest voorkomende vragen en situaties uit te lichten. Kees is onze kantoorhond.

Corona-voucher

Veelgestelde vragen

Meer vragen?

FAQ Corona-voucher