SGR Voucherfonds

Op deze pagina vind je antwoorden op de meest gestelde vragen van reisondernemingen als het gaat om Reisvouchers en het SGR Voucherfonds. Deze worden regelmatig geactualiseerd en uitgebreid.

Medio maart 2020 ontstaat een crisissituatie vanwege het Covid-19-virus. De reissector wordt geconfronteerd met vele, vele annuleringen en de verplichting reizigers vooruitbetaalde reissommen terug te betalen. Dit kan leiden tot grote cashflow problemen in de reisbranche.

Vanaf 16 maart 2020 heeft SGR besloten dat SGR-deelnemers onder voorwaarden ‘Reisvouchers met SGR-garantie’ mogen uitgeven. Deze ‘Reisvouchers’ mogen worden uitgegeven t/m 31 maart 2021, maar alléén voor reizen die:
– onder SGR-garantie vallen;
– die al in of voor 2020 zijn geboekt;
– een vertrekdatum hebben vóór 30 april 2021, hierbij is rekening gehouden met max. 30 dagen annulering vanaf 31 maart 2021;
– en die geannuleerd zijn of worden door de reisonderneming vanwege Covid-19.

Downloads

Veelgestelde vragen

 • 1. Voor welke Vouchers kan ik gebruik maken van de financieringsfaciliteit van het Voucherfonds?

  Het Voucherfonds mag van de overheid alleen financiering geven voor de door SGR gedekte Reisvouchers die in 2020 zijn uitgegeven en vóór 1 januari 2021 nog niet zijn terugbetaald.

 • 2. Hoe zit het met door SGR gedekte Reisvouchers die ik na 1 januari 2021 uitgeef?

  Het SGR-bestuur heeft – na ingewonnen advies bij de ANVR – ingestemd met een overgangsregeling: voor Covid-19 gerelateerde annuleringen op reizen voor vertrek tot 30 april 2021 mag nog uiterlijk op 31 maart a.s. een door SGR gedekte Reisvoucher worden uitgegeven. Maar voor deze Vouchers kun je als reisondernemer géén aanspraak meer maken op financiering uit het Voucherfonds.

  We hebben te maken met de data 30 april en 31 maart, omdat tot 30 dagen vóór vertrek de reis mag worden geannuleerd vanwege Covid-19 op basis van de voorwaarden die SGR heeft gesteld aan de uitgifte van ‘Reisvouchers met SGR-garantie’. Dit om te voorkomen dat maanden van tevoren reizen worden geannuleerd, waardoor het schaderisico van SGR toeneemt.

 • 3. Wat gebeurt er als klanten zelf niet meer willen reizen?

  Als klanten zelf aangeven niet meer te willen reizen en om die reden annuleren, gelden de normale annuleringsvoorwaarden en gelden de desbetreffende annuleringskosten die voor rekening van de klant komen.

 • 4. Wat moet ik doen als ik klanten heb omgeboekt en zij ná 30 april toch niet kunnen reizen als gevolg van Covid-19?

  Als je reizen met vertrek ná 30 april als gevolg van Covid-19 moet annuleren, dan moet je handelen conform de ANVR Reizigersvoorwaarden en de klant het geld binnen 14 dagen na de annulering hebben uitbetaald. Als de klant uit coulance toch een nieuwe voucher van jou(w organisatie) wil accepteren, dan is deze voucher niet gedekt door SGR en verliest de klant zijn geld bij een faillissement. Als organisatie neem je hiermee dus een bewust risico richting klant. Als reisonderneming moet je op deze vouchers aangeven dat deze niet door SGR zijn gedekt.

 • 5. Wat wordt de rentevoet en wat zijn de verdere condities en voorwaarden voor financiering van het Voucherfonds?

  De rente bedraagt 4% gedurende de eerste 2 jaar. Wij hopen dat de meeste ondernemingen in staat zijn de lening zo veel als mogelijk vervroegd af te lossen. De maximale terugbetalingstermijn is namelijk zes jaar.

   

 • 6. Hoe en wanneer kan ik mijn formele aanvraag in dienen?

  SGR-deelnemers kunnen tot eind 2021 nog een aanvraag indienen. Aangezien 1 juli het fiatteringsteam is afgeschaald, worden aanvragen na die datum minder snel behandeld.

 • 7. Als ik niet heb deelgenomen aan de voorinschrijving, kan ik dan alsnog een beroep doen op financiering bij het Voucherfonds?

  Ja, nu blijkt dat niet de maximaal beschikbare financieringsfaciliteit van € 400 miljoen is benut, kunnen SGR-deelnemers die nog geen aanvraag hebben ingediend, een aanvraag nog tot eind 2021 indienen.

 • 8. Hoe werkt het beoordelingsproces en hoeveel tijd kost het?

  Op basis van de reeds bij SGR ingeleverde jaarrekeningen 2018 en 2019 en aan de hand van de voorinschrijving zal SGR met behulp van analisten van het fiatteringsteam beoordelen of de aanvrager in aanmerking komt voor financiering op basis van de voorwaarden die de overheid aan het Voucherfonds oplegt. Je zult worden verzocht om op elektronische wijze aanvullende informatie aan te leveren over o.a. de uitstaande vouchers en de gewenste hoogte van de financiering. De snelheid waarmee dit beoordelings- en toetsingsproces kan worden gedaan, hangt mede af van de aard, wijze en kwaliteit van aanlevering van gegevens. Als bijvoorbeeld niet alle gegevens worden aangeleverd, duurt het proces logischerwijs langer, want alle gevraagde gegevens zijn nodig voordat de beoordeling kan worden opgestart. Na 1 juli dient de aanvrager sowieso rekening te houden met een trager proces, aangezien het fiatteringsteam per 1 juli is afgeschaald.

 • 9. Wat gebeurt er na het kredietbeoordelingsproces?

  Als jouw financieringsaanvraag leidt tot een positief advies, dan ontvang je een leningsovereenkomst van het SGR Voucherfonds. Nadat deze overeenkomst is getekend, komt het verificatieproces op gang, waarbij natuurlijk ook de uitbetaling hoort.

 • 10. Hoe werkt het verificatieproces?

  In het verificatieproces wordt getoetst of bij uitgifte van de vouchers aan de juiste criteria is voldaan en of de klant inmiddels het geld van de voucher heeft ontvangen. Een harde voorwaarde is namelijk dat het geld van het Voucherfonds alleen wordt gebruikt voor het terugbetalen aan de klant in 2021 van de nog openstaande vouchers die vóór januari 2021 zijn uitgegeven. Dus de SGR-deelnemer zal moeten aantonen dat de klant het geld voor zijn voucher reeds heeft ontvangen. Voor de juiste procedures voegen wij in de welkomst mail instructies toe.

  In geval het een reisagent betreft toetsen wij ook of een deel van het klantgeld verkregen is of verkregen moet worden van een touroperator waar de reisagent een pakketreis heeft ondergebracht. Want in principe heeft voor dit deel van de reissom de touroperator de verplichting de reissom aan de reisagent te betalen en ontvangt de reisagent in zo’n geval dus geen financiering van het Voucherfonds. Zie hiervoor ook de vraag over samengestelde reizen.

 • 11. Hoe snel keert het SGR Voucherfonds geld uit?

  De snelheid waarmee we dit verificatieproces kunnen doorvoeren hangt mede af van de aard, wijze en kwaliteit van aanlevering van de gevraagde gegevens. Alles wordt zoveel als mogelijk digitaal verwerkt. Bij banken kun je gemakkelijk een digitaal bankafschrift opvragen, waardoor dit bestand geautomatiseerd kan worden verwerkt. Lever je een kopie of PDF aan, dan moet dit handmatig worden verwerkt met vertraging in uitbetaling tot gevolg.

  Met processen van terugbetalen door een touroperator via de reisagent aan de klant is bij het Reis BetaalPlatform van SGR al ervaring opgebouwd. In geval van terugbetaling van de touroperator direct aan de klant is dit proces eenvoudiger en vraagt minder controle en dus minder tijd. Zonder nu al harde toezeggingen te kunnen doen, streven we naar een proces van maximaal 7 werkdagen. Eerdere ervaringen leren dat bij een perfecte aanlevering dit zelfs binnen 1 à 2 werkdagen kan.

 • 12. Kan ik een voorschot van het Voucherfonds krijgen?

  Nee, helaas niet. Het Voucherfonds moet eerst verifiëren of de klant het geld wel heeft ontvangen. Dat is de enige manier om er zeker van te zijn dat de financiering wordt gebruikt om de vouchers aan de klant uit te betalen. Dus je moet 2 tot 7 dagen het geld kunnen voorfinancieren.

   

 • 13. Kan ik voor reeds vóór 1 januari 2021 terugbetaalde vouchers alsnog een beroep doen op financiering van het Voucherfonds?

  Nee, want als je vouchers vóór 1 januari 2021 hebt terugbetaald aan klanten is er feitelijk geen sprake meer van een nog openstaande verplichting en mag het Voucherfonds dus ook geen financiering verstrekken.

 • 14. Kan ik vouchers, uitgegeven in 2020 en terugbetaald tussen 1 januari 2021 en 16 maart 2021, nog in aanmerking laten komen voor financiering van het Voucherfonds?

  Ja, dat kan. In 2020 uitgegeven vouchers die je tussen 1 januari 2021 en 16 maart 2021, vooruitlopend op een toezegging tot deelname aan de financieringsfaciliteit van het Voucherfonds, hebt uitbetaald kun je straks met het bewijs dat de klant zijn geld heeft ontvangen onderdeel laten uitmaken van de toegezegde financieringsfaciliteit.

   

 • 15. Hoeveel financiering kan ik krijgen als reisagent op een voucher?

  Uitgangspunt is dat SGR per individuele deelnemer niet meer risico loopt in de situatie dat de Reisvouchers met behulp van het Voucherfonds zijn terugbetaald ten opzichte van de periode en situatie waarin de Reisvouchers met SGR-garantie nog uitstaan.

  We schetsen hieronder twee situaties, waarbij we ervan uitgaan dat de reisagent (RA) handelt
  óf als bemiddelaar óf als samensteller van een reis met reisdiensten van SGR-deelnemers/vrijgestelde buitenlandse touroperator organisator (TO).

  In deze twee voorbeelden heeft de klant een reis geboekt voor een bedrag van € 1.000. Dit bedrag is door de klant aan de reisagent betaald. Het aandeel van de TO is € 700 en het aandeel van de RA is
  € 300. De waarde van de aan de klant verstrekte Reisvoucher is € 1.000.

  Situatie 1: RA heeft TO de € 700 wél betaald

  RA betaalt consument                                 € 1.000
  RA krijgt VF-lening 80% van € 300            €     240
  RA heeft vordering op TO*                         €     700
  RA moet zelf financieren                             €       60

  * De manier waarop de betaling door TO aan RA wordt ingericht, wordt nog uitgewerkt. Informatie volgt.

  Situatie 2: RA heeft TO de € 700 nog niet betaald (of TO heeft € 700 inmiddels terugbetaald aan RA)

  RA betaalt consument                                 € 1.000
  RA krijgt VF-lening 80% van € 300            €    240
  RA moet zelf financieren                             €    760

  Bovenstaande voorbeelden laten zien dat een reisagent slechts voor een deel van de aan de klant afgegeven voucher aanspraak kan maken op financiering via het Voucherfonds. Dit komt doordat:

  1. Vouchers afgegeven door SGR-deelnemers of door SGR vrijgestelde reisorganisaties aan de reisagent, dan wel gelden die door desbetreffende partijen aan de reisagent zijn terugbetaald, bij vaststelling van de Voucherfondslening in mindering worden gebracht. Dus alleen voor het restant (in onze voorbeelden € 300) kan de reisagent 80% financiering krijgen via het Voucherfonds.

 • 16. Hoeveel financiering krijg ik als reisagent bij een volledig zelf samengestelde pakketreis?

  Hierbij gaan wij er vanuit dat in geval een losse vlucht, met een hotel, transfer en eventuele excursies samen een pakket vormen en alle reisonderdelen zijn geboekt/ingekocht bij een niet-SGR-deelnemer en/of door SGR vrijgestelde reisorganisatie. In dit voorbeeld is de rol van touroperator en reisagent gelijk, want de laatste is formeel ook organisator. Dus, bij bewijs dat de klant is terugbetaald, kan 80% van de totale waarde van de Reisvoucher in aanmerking komen voor financiering via het Voucherfonds.

   

 • 17. Wat valt bij de aanvraag Voucherfonds onder een ‘uitstaande voucher’?

  ‘Uitstaande vouchers’ zijn de SGR-gedekte Reisvouchers die je tot en met 31 december 2020 hebt uitgegeven aan de klant, dus in het bezit zijn van jouw klant en nog niet zijn besteed aan een nieuwe reis of reisvouchers die na 1 januari 2021 al aan de klant zijn terugbetaald.

  Dit zijn dus niet de Reisvouchers die al zijn ingeleverd bij het boeken van een nieuwe reis; hier is dan gewoon sprake van een nieuwe boeking en is de Reisvoucher daarmee komen te vervallen. De voucher is door de klant bij de nieuwe boeking ingewisseld en dus niet meer opnieuw voor cash in te wisselen. De Reisvoucherdatum schuift dus ook niet op.

   

 • 18. Als ik nú een richtbedrag voor een lening invul op het Aanvraagformulier, mag ik die lening - als de situatie met annuleringen in 2021 verder aanhoudt - dan later nog verhogen?

  Nee, dat kan in principe niet, want de Reisvouchers met SGR-garantie moet je al in 2020 hebben uitgegeven. Voor reizen die tussen 1 januari en 31 maart 2021 worden geannuleerd, geldt de overgangsregeling. Voor vouchers uitgegeven tot en met 31 maart kun je geen financiering meer krijgen van het Voucherfonds.

 • 19. Als ik nú een richtbedrag voor een lening invul op het Aanvraagformulier, mag ik die lening dan later nog verlagen?

  Op het moment dat financiering is toegewezen, staat de maximale ruimte vast. Maar je hoeft niet de gehele financieringsruimte te benutten.

  Het kan zijn dat je straks minder lening/financiering nodig blijkt te hebben als de klant kiest voor het omzetten van zijn eerder ontvangen Reisvoucher in een nieuwe reis in plaats van uitbetaling.

 • 20. Hoe lever ik bewijs dat de klant is betaald?

  Door een kopie bankafschrift aan te leveren in PDF, waarop duidelijk het vouchernummer of boekingsnummer, de klantnaam het IBAN inclusief de tekst vanuit de bank dat de betaling definitief is verwerkt.

 • 21. Wat moet ik als touroperator doen als ik een reis heb verkocht via een reisagent en de reisagent gaat failliet voordat de klant is terugbetaald?

  Uitgangspunt is dat het risico voor SGR niet mag toenemen. Voor de touroperator blijft dus gelden dat ingeval de reisagent tussentijds failliet gaat, jij als touroperator wél gehouden bent aan de wettelijke leveringsplicht. SGR zal je eraan houden de totale bij jou geboekte en aan de reisagent betaalde reissom aan de klant terug te betalen.

 • 22. Waarom is er een Voucherfonds en voor wie?

  Er zijn door SGR-deelnemers sinds half maart 2020 vele ‘Reisvouchers met SGR-garantie’ uitgegeven aan klanten voor reizen die door de reisondernemer zijn geannuleerd vanwege Covid-19.
  Om SGR-deelnemende reisbedrijven niet in financiële problemen te brengen bij het terugbetalen aan de klant én de consument wél de zekerheid heeft dat hij zijn geld terug krijgt, heeft de overheid laten weten dat zij via SGR een liquiditeitslening kan verstrekken aan reisondernemingen die dat willen, in de vorm van een lening via het Voucherfonds.

 • 23. Hoe werkt het Voucherfonds?

  Deelnemer-reisonderneming die een voorinschrijving heeft gemeld voor een lening aanvraag via het Aanvraagformulier wordt getoetst en beoordeeld o.b.v. de criteria en door de overheid gestelde voorwaarden. Eventueel wordt aanvullende informatie opgevraagd. Is alle informatie volledig ingediend en beoordeeld dan wordt een voorstel gedaan gedaan aan een tweede fiatteerder, deze keurt de aanvraag goed of wijst af. In enkele gevallen wordt dit binnen een team van kredietbeoordelaars besproken.
  – Bij afwijzing: aanvrager kan een beroep instellen bij de commissie van beroep.
  – Bij goedkeuring: de SGR-deelnemer ontvangt een lening-overeenkomst.
  Na ondertekening van overeenkomst wordt het verificatieproces aan de SGR-deelnemer  voorgelegd en worden inhoudelijke afspraken gemaakt.
  De verwachting is dat vanaf medio maart de verificatieprocessen zijn ingericht, zodat het Voucherfonds in staat is uitbetalingen aan klanten te toetsen en de kredieten vanuit SGR aan SGR-deelnemers kunnen worden gefaciliteerd.

 • 24. Wat zijn de uitgangspunten en voorwaarden van het Voucherfonds?

  De uitgangspunten zijn:

  • Het door de Overheid te verstrekken krediet bedraagt maximaal € 400 Miljoen;
  • Het krediet van het Voucherfonds bedraagt maximaal 80% van de per 31 december 2020 uitstaande ‘Reisvouchers met SGR-garantie’ (SGR-gedekte Covid-19 vouchers).
   20% Dient dus door de deelnemer zelf te worden gefinancierd;
  • Per deelnemer mag het te verstrekken krediet de € 50 miljoen niet overstijgen;
  • Uitbetaling aan klant vindt plaats binnen 12 maanden na uitgifte van deze vouchers, wat inhoudt dat de lening niet in één keer maar in batches/tranches opgenomen zal worden;
  • Het krediet moet binnen 6 jaar volledig zijn terugbetaald tegen een nader te bepalen passende rentevergoeding;
  • Daarnaast kunnen er aanvullende eisen worden gesteld, zoals het verbod op het uitkeren van dividenden of bonussen gedurende de periode van steun.

  De kredietvoorwaarden zijn:

  • De kredietfaciliteit mag alléén worden gebruikt voor het uitbetalen van de waarde van de ‘Reisvoucher met SGR-garantie’ (SGR-gedekte Covid-19 vouchers).
  • De onderneming die het krediet aanvraagt, moet aantonen dat zij ultimo 2018 en 2019 levensvatbaar was conform de normen van de Europese Commissie.
 • 25. Ben ik verplicht deel te nemen aan het Voucherfonds als ik vouchers met SGR-garantie heb uitgegeven?

  Nee, als je als bedrijf uit eigen middelen de uitgegeven Reisvouchers met SGR-garantie kan terugbetalen aan klanten hoef je niet deel te nemen aan het Voucherfonds.

 • 26. Als door de overheid maximaal € 400 miljoen krediet wordt verstrekt, is dat dan wel voldoende voor àlle leningen?

  Uiteraard zijn er berekeningen gemaakt en inmiddels is duidelijk dat het toereikend is. Daarbij komt dat niet ieder bedrijf een beroep zal doen op de voucherfaciliteit, mag het te verstrekken krediet per deelnemer niet de € 50 miljoen overstijgen, en bedraagt het krediet maximaal 80% van de per 31 december 2020 uitstaande ‘Reisvouchers met SGR-garantie’. De overige 20% dient de deelnemer zelf te financieren.

 • 27. Waarom kan ik ‘maar’ 80% lenen per in te wisselen Reisvoucher met SGR-garantie?

  Dat is zo bepaald door de overheid om te voorkomen dat de lening van de overheid voor andere doelen wordt gebruikt.

 • 28. Hoe is de samenstelling van de rente (4% - 7%) tot stand gekomen en waarom is voor deze opbouw gekozen?

  De gedachte achter de rente-opbouw is als volgt:

  SGR moet 2% aan de Staat betalen over de lening
  SGR heeft 2% marge nodig voor het dekken van de kosten van het Voucherfonds en om het default risico af te dekken, want SGR staat richting de Staat garant voor terugbetaling; ook als een lening niet kan worden terugbetaald door een deelnemer.
  Na twee jaar (vanaf 2023) volgt een rente-‘step up’ om vervroegde aflossing te stimuleren.
  Met die 2% marge moet SGR dekking vinden voor enerzijds de kosten van de Voucherfonds-organisatie (en die kosten zijn met name in 2021 hoog) en anderzijds voor de schade die voortvloeit uit eventuele faillissementen van deelnemers aan het Voucherfonds. En dat zich de komende maanden toch faillissementen zullen voordoen is helaas niet helemaal onaannemelijk.

  Tegoeden die je hebt op leveranciers en nieuwe boekingen moeten zorgen voor cash flow om de lening, liefst zo snel als mogelijk, te kunnen afbetalen. We verwachten dat bij herstel van de reismarkt de deelnemers, zeker vanaf 2023, voldoende cash flow zullen genereren die versnelde aflossing mogelijk maken.

 • 29. Kan SGR failliet gaan als blijkt dat veel bedrijven hun lening uiteindelijk niet kunnen aflossen?

  Theoretisch kan SGR failliet gaan. Echter, als de omvang van de faillissementen zodanig hoog is dat SGR niet meer aan haar verplichtingen aan de consument en aan de Staat (aflossing van het voucherkrediet) kan voldoen, dan zal SGR tijdig in overleg treden met de Staat voor een oplossing, die binnen het kader van de Richtlijn Pakketreizen bepaalde verantwoordelijkheden heeft.

 • 30. Als klanten de reisonderneming willen helpen door niet direct geld terug te vragen en de voucher langer willen houden, kan de voucher dan onder SGR-dekking blijven?

  Nee, een jaar na datum van uitgifte vervalt de SGR-dekking en krijgt de klant óf de waarde van zijn voucher in geld óf hij maakt met zijn voucher een nieuwe boeking. De nieuwe boeking valt natuurlijk weer onder de SGR-dekking.

 • 31. Kan ik vouchers die een vervaldatum hebben later in het jaar nu al terugbetalen aan de klant en dan ook binnenkort al indienen voor een lening uit het Voucherfonds?

  Per 31 mei geldt: Ja, je kunt en mag de klant nu al terugbetalen, ondanks dat de vervaldatum pas later in het jaar ligt. Ja, je kunt deze terugbetaling dan ook al indienen voor de lening uit het Voucherfonds.
  Dit kan nu, omdat de piek van terugbetalen voorbij is en er ruimte en tijd is om álle vouchers die nu (al) worden terugbetaald of zijn terugbetaald in aanmerking te laten komen voor de lening.

 • 32. Hoe ga ik als reisagent om met het terugbetalen aan de klant als ik van de reisorganisatie een voucher heb ontvangen?

  De klant moet van jou als reisagent de volledige waarde van de door jou uitgegeven voucher ontvangen. Als daar een voucher achter zit van een reisorganisatie, moet je het geld van die reisorganisatie krijgen en zal je hierover afspraken moeten maken met de reisorganisatie hoe je dat regelt.

 • 33. Moet ik als reisagent voorfinancieren of kan ik een voorschot krijgen van het Voucherfonds?

  Ja, je zult moeten voorfinancieren, want nee, je kunt geen voorschot krijgen uit het Voucherfonds. Deze voorwaarde moeten we hanteren, omdat we 100% zekerheid moeten hebben dat het Voucherfonds inderdaad is aangewend voor het terugbetalen van vouchers (en dus moeten we eerst verifiëren dat de voucher inderdaad netjes is terugbetaald aan de klant). Als voorfinanciering lastig is, zul je waarschijnlijk in kleine tranches de vouchers terugbetalen (bijvoorbeeld op dagniveau) en na ontvangst van het voucherkrediet de volgende tranche verwerken.

   

 • 34. Mag ik vouchers die ik al heb uitbetaald in 2020 nog meenemen voor het Voucherfonds?

  Nee, de Staat heeft als voorwaarde gesteld dat alleen de voucherbalans die ultimo 2020 uitstond in aanmerking komt. Dus vouchers die al zijn uitbetaald voor einde 2020, kunnen niet worden aangemeld voor een lening uit het Voucherfonds.

 • 35. Als ik geen lening aanvraag bij het Voucherfonds kan ik dan mijn bankgarantie gebruiken voor het terugbetalen van de vouchers?

  Nee, dat sowieso niet en aan de hoogte van de bankgarantie verandert vooralsnog ook niets, want SGR blijft risico lopen voor geboekte reizen, en zolang er nog vouchers uitstaan is dat risico feitelijk alleen maar toegenomen.

 • 36. Mag ik gebruik maken van het Voucherfonds als ik klanten eerder heb moeten annuleren, geen voucher heb gegeven maar direct een nieuwe boeking voor hen heb gemaakt en nu opnieuw moet annuleren en dus geld terug moet geven?

  Nee, je kunt dan geen gebruik maken van het Voucherfonds, want alleen de voucherbalans die ultimo 2020 uitstond komt in aanmerking. Dat is hier dus niet van toepassing.

 • 37. Wanneer moet ik als reisorganisatie de Reisvoucher uitbetalen aan de klant?

  Als reisorganisatie heb je de verplichting binnen één jaar na uitgiftedatum van de Reisvoucher contact op te nemen met de klant en deze vóór de vervaldatum zijn voucher terug te betalen als hij daarvoor heeft gekozen.

  Om aanspraak te houden op de SGR-garantie die de Reisvoucher biedt, kan de klant – zolang de reisonderneming de klant nog niet heeft uitbetaald – na vervaldatum zijn voucher vanaf 16 maart a.s. registeren via de website van SGR. De klant heeft voor het registeren van zijn claim hiervoor 2 maanden de tijd vanaf de vervaldatum (1 jaar na uitgifte van de Reisvoucher). Feitelijk biedt SGR de klant hiermee een verlengde dekkingstermijn van 2 maanden op hun Reisvoucher.
  De reisonderneming houdt echter de verplichting om de klant binnen 1 jaar na uitgifte van de voucher terug te betalen; dit staat ook los van een eventuele lening van het Voucherfonds. Dus de SGR-deelnemer kan en mag dit niet als argument gebruiken om een voucher later uit te betalen.

 • 38. Is het mogelijk dat een onderneming (reisagent, touroperator, claimbureau, etc.) namens de consument een claim indient via de website van SGR onder ‘claimjevoucher’?

  SGR dient het belang van de consument en is ook de organisatie die de garantie op de Reisvoucher van de consument verlengt, zodra de consument met zijn registratie een claim indient. Zolang nog geen sprake is van een faillissement van de betreffende reisonderneming waar de voucher betrekking op heeft, kan de consument op makkelijke wijze via www.sgr/claimjevoucher zijn registratie zélf regelen en hierin zijn eigen verantwoordelijkheid dragen.

 • 39. Wat betekent het voor mij als reisonderneming dat de garantie voor de consument is verlengd tot vier maanden na vervaldatum van zijn Reisvoucher?

  Voor de reisonderneming verandert hiermee niets aan de handelswijze; de reisonderneming dient nog steeds binnen 12 maanden na het uitgeven van de ‘Reisvoucher mét SGR-garantie’ contact op te nemen met de klant. Vóór het verlopen van de vervaldatum moet de klant óf zijn reis hebben omgeboekt óf zijn geld hebben ontvangen. Indien dat niet het geval is, heeft de klant het recht om tot vier maanden na vervaldatum een claim in te dienen bij SGR via www.sgr.nl/claimjevoucher.

Heb je een andere vraag?

Stuur een e-mail naar: