Informatie Bijzondere Bijstand Buitenland

3 september 2020

NL -EN

In het voorjaar is invulling gegeven aan de uitvoering van het convenant Bijzondere Bijstand Buitenland. Nederlandse en buitenlandse reizigers die een beroep deden op de ‘Bijzondere Bijstand Buitenland’ hierna BBB genoemd, betalen een eigen financiële bijdrage van respectievelijk €300,- per persoon (binnen-Europa) en €900,- (buiten-Europa).

Het innen van de eigen bijdrage gebeurt in samenwerking met Financieel dienstverlener Betalis B.V. Heeft u vragen over de eigen bijdrage dan kun je deze stellen per email eigenbijdrage@betalis.nl of per telefoon 076-8 200 201. Zij streven ernaar om uw vraag binnen 3 werkdagen te beantwoorden.

Veel gestelde vragen over het voldoen van de eigen bijdrage

De eigen bijdrage is nog niet afgeschreven van mijn bankrekening, klopt dit?

Bij de aanmelding voor BBB was vermeld dat de betaling van de eigen bijdrage door middel van een incasso zal plaatsvinden. Door verschillende redenen is ervoor gekozen om de eigen bijdrage niet te incasseren, de reiziger ontvangt een betaalverzoek.

Van wie ontvang ik het verzoek voor betalen eigen bijdrage?

Je ontvangt een e-mail vanuit eigenbijdrage@betalis.nl. Is je e-mailadres niet bij ons bekend maar wel je adresgegevens, dan ontvangt je een betaalverzoek per post.

Ik heb nog geen bericht ontvangen voor het betalen van de eigen bijdrage, met wie kan ik contact opnemen?

Stuur een email naar info@calamiteitenfonds.nl. Vermeld in de e-mail je naam, telefoonnummer waarop je overdag bereikbaar bent, datum van retourvlucht en vanwaar je bent gevlogen. Wij streven ernaar om binnen 3 werkdagen te reageren op je e-mail.

Ik heb een betaalverzoek ontvangen maar de betaallink in de e-mail werkt niet.

Waarschijnlijk gebruikt je een betaallink die is vervallen. Controleer of je een nieuwe e-mail van Betalis hebt ontvangen, in deze e-mail is een nieuwe betaallink opgenomen. Mocht dit niet het geval zijn, neem dan per email contact op met Betalis eigenbijdrage@betalis.nl. Je kunt er ook voor kiezen om de eigen bijdrage handmatig over te maken naar Ibannummer NL96 RABO 0116909129 (BIC RABONL2U) ten name van Betalis B.V. (KvK 24461436) onder vermelding van het repatriëringsnummer en het documentnummer.

Ik kan het bedrag van de eigen bijdrage niet in 1 keer voldoen, kan ik een betaalregeling afsluiten?

Ja dat kan. Stuur een email naar eigenbijdrage@betalis.nl met een betaalvoorstel. Betalis zal, indien akkoord, het betaalplan per e-mail bevestigen.

_____________________________________________________________________________________________________

Special assistance abroad

English version 

Last spring, the covenant Special Assistance Abroad has been implemented. Dutch and foreign travellers who applied for ‘Special Assistance Abroad’, pay a personal financial contribution of € 300 per person (within Europe) and € 900 (outside Europe). The personal contribution is collected in collaboration with Financial service provider Betalis B.V. If you have any questions about the personal contribution, please send an email to eigenbijdrage@betalis.nl or call 0031 76 8 200 201. They aim to answer your question within 3 working days.

Frequently asked questions about paying the personal contribution

The personal contribution has not yet been debited from my bank account, is this correct?

When registering for Special Assistance Abroad it was stated that the personal contribution will be paid via a direct debit. For various reasons it was decided not to collect the personal contribution, the traveller receives a payment request.

From whom do I receive the request to pay the personal contribution?

You will receive an email from eigenbijdrage@betalis.nl. If we don’t have your e-mail address but we do have your post address, you will receive a payment request by post.

I have not yet received a message about paying the personal contribution, who can I contact?

Send an email to info@calamiteitenfonds.nl. Please mention your name, daily telephone number, details of your return flight (date, airline, destiny). We aim to respond to your email within 5 working days.

I have received a payment request, but the payment link in the email does not work.

You are probably using a payment link that has expired. Check if you have received a new e-mail from Betalis, this e-mail contains a new payment link. If this is not the case, please contact Betalis via email eigenbijdrage@betalis.nl. You can also choose to manually transfer the personal contribution to IBAN account number NL96 RABO 0116909129 (BIC RABONL2U) in the name of Betalis B.V. stating the repatriation number and the document number.

I cannot pay the amount of the personal contribution in one installment, can I make a payment arrangement?

Yes, that’s possible. Send an email to eigenbijdrage@betalis.nl  with a payment arrangement proposal. When the proposal for the payment arrangement is approved, Betalis will conform the payment arrangement by e-mail.

 

Disclaimer for translation errors
The official language of SGR is Dutch. The translation of this document was prepared with the utmost care. However, SGR does not accept any liability for errors or omissions in this translation or the direct or indirect consequences of acting or failing to act based on this translation. It is not possible to derive any rights, of whatever nature, based on this translation. In the event of any discrepancy between the Dutch text and the English translation, the Dutch text shall be binding.