Garantieregeling

U kunt de garantieregeling downloaden.

Doel

Artikel 1

De stichting Stichting Garantiefonds Reisgelden hierna te noemen: SGR, heeft zich overeenkomstig en binnen de grenzen van haar hieronder te vermelden statutaire doelstellingen ten opzichte van haar deelnemers verplicht tot het doen van uitkeringen aan of voor consumenten. Door de boeking bij een deelnemer aanvaardt de consument deze garantie.

Begrippen

Artikel 2
In deze garantieregeling wordt verstaan onder:

a. 
Reisorganisator: degene die, in de uitoefening van zijn bedrijf, op eigen naam aan het publiek of aan een groep personen van tevoren georganiseerde reizen aanbiedt (vgl. art. 7:500 lid 1 onder a Burgerlijk Wetboek).

b. 
Reisovereenkomst: de overeenkomst waarbij een reisorganisator zich jegens zijn wederpartij verbindt tot het verschaffen van een door hem aangeboden van tevoren georganiseerde reis die een overnachting of een periode van meer dan 24 uren omvat alsmede tenminste twee van de volgende diensten: vervoer, verblijf en/of een andere niet met vervoer of verblijf verband houdende, toeristische dienst die een significant deel van de reis uitmaakt (vgl. art. 7:500 lid 1 onder b Burgerlijk Wetboek).

c.
Vervoerder: degene die, in de uitoefening van zijn bedrijf, op eigen naam aan het publiek of aan een groep personen georganiseerd vervoer voor toeristische doeleinden aanbiedt, zoals per bus of per boot. 

d.
Verstrekker van verblijf: degene die, in de uitoefening van zijn bedrijf, op eigen naam aan het publiek of aan een groep personen tijdelijk verblijf voor toeristische doeleinden aanbiedt, zoals een hotel of een vakantieappartement.

e.
Deelnemer: de reisorganisator, de reisagent, de vervoerder of de verstrekker van verblijf die een geldige deelnemersovereenkomst heeft met SGR.

f. 
Financieel onvermogen: het niet meer kunnen voldoen aan financiële verplichtingen en tevens opgehouden zijn te betalen aan schuldeisers, dan wel onder stille bewindvoering staan, in surseance van betaling of in staat van faillissement verkeren.

g. 
Reisagent: degene die in de uitoefening van een bedrijf bemiddelt bij de totstand-koming van een reisovereenkomst, een overeenkomst van verblijf of een overeenkomst van vervoer.

h. 
Boeking: het vastleggen van een pakketreis of losse onderdelen van een reis.

Uitkeringen

Artikel 3

1. 
SGR heeft ten doel het doen van uitkeringen aan of voor consumenten die reisovereenkomsten of overeenkomsten van vervoer of overeenkomsten van verblijf hebben afgesloten met een deelnemer of door bemiddeling van een deelnemer, indien deze consumenten geldelijke schade lijden in gevallen dat de betrokken deelnemer wegens financieel onvermogen niet presteert.

2.
De door een consument met een deelnemer gesloten overeenkomst wordt geacht te zijn afgesloten in het land waarin de deelnemer is gevestigd.

3.
Losse overeenkomsten van luchtvervoer vallen niet onder deze garantieregeling.

4. 
Voor uitkering komt in aanmerking de consument die een reis‑, vervoers- of verblijfsovereenkomst heeft gesloten met een deelnemer of door bemiddeling van  een deelnemer en heeft betaald aan de deelnemer en tevens in het bezit is van een boekingsbevestiging en factuur en het daarop betrekking hebbende betalingsbewijs.

5.
Uitkeringen zullen alleen worden gedaan indien en voor zover de consument zijn schade aantoonbaar niet kan verhalen op derden.

6. 
De hoogte van uitkeringen bedraagt maximaal de betaalde reissom, vervoersgelden en/of verblijfsgelden. Indien de reis en/of het verblijf reeds ten dele genoten is, wordt de hoogte van de uitkering beperkt tot een evenredig deel van het reeds betaalde bedrag. Voorzover de reisovereenkomst het vervoer omvat en de plaats van bestemming reeds is bereikt, wordt zorggedragen voor de terugreis.

7. 
Indien en voor zover met inachtneming van het in deze regeling bepaalde recht op uitkering bestaat geldt dat de vergoedingsplicht van SGR is beperkt tot een bedrag van twaalfduizend vijfhonderd euro                          (€ 12.500,00) per consument per schadegeval. Het meerdere is door SGR namens en ten gunste van de consument verzekerd bij Europeesche Verzekeringen, gevestigd te Amsterdam. In geval van schade zal SGR namens de betrokken consument de schade met de Europeesche Verzekeringen afwikkelen onverminderd het recht van de consument als verzekerde om zich voor uitkering rechtstreeks tot  Europeesche Verzekeringen te wenden.

8. 
Uitkeringen zullen worden gedaan in de volgende gevallen:

a. 
Een deelnemer is wegens financieel onvermogen in gebreke te presteren en de betreffende overeenkomst is door de consument rechtstreeks of door bemiddeling van een reisagent afgesloten;

b. 
Een niet-deelnemer is wegens financieel onvermogen in gebreke te presteren, terwijl de prestatie is aangeboden en afgesloten door bemiddeling van een deelnemer die zelf wegens financieel onvermogen niet in staat is de betaalde reissom, vervoersgelden en/of verblijfsgelden terug te betalen;

c. 
Een deelnemende reisagent is wegens financieel onvermogen in gebreke geldige reisdocumenten te leveren, maar alleen in geval dat de reisorganisator, vervoerder en/of verstrekker van verblijf niet jegens de consument tot nakoming verplicht is;

d. 
Een deelnemer voldoet wegens financieel onvermogen niet aan een veroordeling krachtens een bindende uitspraak van de Geschillencommissie Reizen of een onherroepelijke rechterlijke uitspraak tot betaling van schadevergoeding aan de consument, voor zover de schadevergoeding betrekking heeft op de in dit artikel bedoelde uitkering.

9. 
Of er sprake is van niet presteren door een deelnemer als gevolg van diens financieel onvermogen staat uitsluitend ter beoordeling van SGR.

10. 
Van vergoeding zijn uitgesloten:

a. 
De reisovereenkomsten, overeenkomsten van vervoer en/of overeenkomsten van verblijf die zijn afgesloten bij een organisatie die geen deelnemer is op het moment van het afsluiten van de overeenkomst, tenzij die overeenkomst tot stand is gekomen via bemiddeling van een aan SGR deelnemende reisagent.

b. 
Geldbedragen die zijn betaald nadat op de internetsite van SGR en per mededeling in de media is gepubliceerd dat de betrokken deelnemer in financieel onvermogen verkeert en dat daarom geen verdere betalingen moeten worden gedaan.

c. 
Geldbedragen die in strijd met de voorwaarden van de deelnemer vooruit zijn betaald.

d. 
Verzekeringspremies, poliskosten, wijzigingskosten, telefoonkosten, creditcardkosten, borgsommen en kosten voor het verkrijgen van visa en soortgelijke kosten die geen onderdeel vormen van de reissom.

e. 
In geval van uitkeringen als bedoeld onder lid 8 onder d: proceskosten en kosten van rentederving.

f. 
Boekingen die uitsluitend tot stand gekomen zijn op basis van loterijen, spaarzegels, airmiles en soortgelijke niet met contant of giraal geld betaalde boekingen.

g. 
Waardebonnen en reischeques die niet geleid hebben tot een reisovereenkomst, overeenkomst van vervoer en of een overeenkomst van verblijf met een deelnemer.

Artikel 4

1. 
De consument is verplicht zijn aanspraak op SGR geldend te maken uiterlijk binnen twee maanden nadat hem ter kennis is gekomen dan wel hij in redelijkheid had kunnen weten dat de desbetreffende deelnemer aan SGR als gevolg van financieel onvermogen niet aan zijn verplichtingen jegens hem kan voldoen.

2. 
De consument heeft slechts aanspraak op uitkering door SGR indien SGR binnen de grenzen van haar doelstelling en deze garantieregeling verplicht is tot het doen van een uitkering aan of voor de consument, dit laatste met inachtneming van artikel 5 en de consument heeft voldaan aan de hieronder te vermelden verplichtingen.

Vervangende reis

Artikel 5

1. 
SGR behoudt zich het recht voor in voorkomende gevallen in plaats van terugbetaling van betaalde reissommen, vervoer- en verblijfsgelden, de uitvoering van de reisovereenkomst, de overeenkomst van vervoer of van verblijf zelf ter hand te nemen, in welk geval de met de reisorganisator, vervoerder en/of verstrekker van verblijf overeengekomen voorwaarden van toepassing zullen blijven.

2. 
Tevens is SGR gerechtigd de consument de keus te laten tussen een terugbetaling van de reeds betaalde reissommen, vervoer- en verblijfsgelden en het boeken van een vervangende reis, vervangend vervoer of vervangend verblijf, voorzover nodig met bijbetaling of terugbetaling wanneer de prijs van het vervangende product hoger of lager is dan de uitkering waarop de consument aanspraak heeft.

3. 
De consument zal nimmer van SGR kunnen verlangen dat zij een andere prestatie verricht dan het zorgdragen voor terugreis en/of het doen van een uitkering tot het bedrag van de door de consument betaalde reissommen, vervoer- en verblijfsgelden, of, indien de reis en/of het verblijf reeds ten dele is genoten, een evenredig deel daarvan.

Verplichtingen van de consument en de reisagent

Artikel 6
1. 
De consument dient indien de reisovereenkomst, overeenkomst van vervoer of overeenkomst van verblijf tot stand is gekomen via bemiddeling van een reisagent zich teneinde aanspraak op uitkering te maken te wenden tot deze reisagent.

2. 
Consumenten die rechtstreeks bij de deelnemer hebben geboekt die in financieel onvermogen is geraakt kunnen hun claim rechtstreeks bij SGR indienen.

3. 
Het niet tijdig indienen van de claim waarbij het in de navolgende leden bepaalde in acht moet worden genomen doet de aanspraak op uitkering vervallen.

4. 
Iedere consument is verplicht bij het indienen van zijn claim aan de in lid 1 genoemde reisagent c.q. SGR over te leggen en af te geven:

1. de boekingsbevestiging en de factuur;
2. het/de daarop betrekking hebbende betalingsbewijs(zen);
3. de eventueel in zijn/haar bezit zijnde reisdocumenten, zoals vervoerbiljetten, tickets, vouchers e.d.

5. 
Zolang er een van de op de grond van het bovenstaande over te leggen en af te geven bescheiden ontbreekt heeft de consument geen aanspraak op uitkering.

6. 
De reisagent die namens een consument een beroep doet op de garantieregeling dient aan te tonen dat niet op eigen naam is gehandeld als bedoeld in de uitvoeringsregeling schadeclaims door reisagenten.

7. 
De consument en de reisagent zijn verplicht zich te houden aan door SGR te geven aanwijzingen met betrekking tot de indiening van de claim.

Last en volmacht

Artikel 7
De consument wordt geacht aan de voormelde reisagent last en volmacht te hebben gegeven voor alle handelingen welke noodzakelijk zijn om namens hem tot incasso te komen van het bedrag waarop de consument ingevolge de garantie jegens SGR aanspraak kan maken.

Cessie en subrogatie

Artikel 8
1. 
In het geval SGR aan of ten behoeve van de consument betalingen verricht, wordt SGR gesubrogeerd in de rechten van de consument jegens de betrokken deelnemer.

2. 
De consument is, indien SGR dat verlangt, verplicht mee te werken aan cessie aan SGR van zijn rechten jegens de betrokken deelnemer en/of de al dan niet aan SGR deelnemende betrokken reisorganisator, vervoerder, en/of verstrekker van verblijf.
Op eerste verzoek van SGR dient de consument met betrekking tot de hiervoor bedoelde rechten akte(n) van cessie volgens door SGR vast te stellen model(len), ter hoogte van zijn aanspraak op uitkering, te ondertekenen.

3. 
Zolang de consument de in het voorgaande lid vastgelegde verplichting niet nakomt heeft hij geen aanspraak op uitkering danwel is een reeds gedane uitkering onverschuldigd betaald.

Wijziging

Artikel 9
1. 
Het bestuur van SGR is bevoegd na goedkeuring door de raad van toezicht deze garantieregeling te wijzigen.

2. 
Bindend is de garantieregeling, die ten tijde van de boeking laatstelijk is vastgesteld.

Slotbepaling

In alle gevallen waarin de wet, de statuten of een reglement niet voorzien beslist het bestuur.

Op deze garantieregeling is Nederlands recht van toepassing.

Alle geschillen uit hoofde van deze garantieregeling zullen worden voorgelegd aan de Rechtbank Rotterdam.

Aldus vastgesteld door het bestuur na verkregen goedkeuring van de raad van toezicht in zijn vergadering van 19 december 2017.


Stichting Garantiefonds Reisgelden
Postbus 4040, 3006 AA  Rotterdam

201712 Gedeponeerd ter Griffie van de Rechtbank te Rotterdam, alsmede bij de Kamer van Koophandel te Rotterdam.