SGR bestuursbesluit - inzake verlenging vouchers met SGR-dekking en uitbreiding van de dekking

17 maart 2021

Overwegingen

1. Op dit moment is nog geen goedkeuring verkregen van de Europese Commissie voor het Voucherfonds. SGR kan nog niet beschikken over de gelden afkomstig van de Nederlandse Staat en nog geen leningen vanuit het Voucherfonds verstrekken aan deelnemers die voor een lening van het Voucherfonds in aanmerking komen.

2. Consumenten mogen hiervan niet de dupe worden, reden waarom de termijn waaronder de consumenten garantie ontvangen op hun vouchers wordt verlengd van twaalf tot veertien maanden na uitgifte van de vouchers.

3. Na afloop van deze verlengde garantieperiode hebben consumenten – in het geval dat zij hun geld nog niet van de reisonderneming hebben terugontvangen – nog twee maanden de tijd om zich te melden bij SGR middels een claim onder de SGR-garantieregeling (artikel 4 SGR-garantieregeling).

4. SGR brengt voorts twee gevallen onder de garantieregeling zoals in het besluit vermeld. De reden voor deze uitbreiding is gelegen in de overweging dat consumenten in beide gevallen de reisbranche ter wille hebben willen zijn door niet onmiddellijk hun reissommen terug te vorderen, maar nu bij het voortduren van de pandemie zonder uitzicht op werkelijke versoepelingen van de reisadviezen niet door hun opstelling in een nadeliger positie mogen worden gebracht dan degenen die deze coulance niet hebben gegeven of kunnen geven.

Besluit

1. De garantieduur op Corona-vouchers uitgegeven vanwege het Covid-19 virus te verlengen met twee maanden waardoor consumenten tot veertien maanden na uitgifte van de voucher garantie genieten op grond van de garantieregeling.

2. De SGR-garantieregeling uit te breiden voor de volgende vorderingen.

(a) vorderingen van consumenten die aanvankelijk een Corona-voucher met SGR- dekking hadden geaccepteerd en deze voucher binnen de geldigheidsduur (12 maanden) hebben ingezet voor een nieuwe boeking, terwijl deze reis opnieuw geen doorgang kan vinden vanwege het Covid-19 virus;

(b) vorderingen van consumenten die hun oorspronkelijke reis – geannuleerd om reden dat de reis ten gevolge van Covid-19 pandemie niet uitgevoerd kon worden – direct hebben omgeboekt voor een nieuwe boeking in 2021, terwijl deze reis opnieuw geen doorgang kan vinden vanwege het Covid-19 virus.

Beide vorderingen tot terugbetaling worden onder de dekking van de garantieregeling van SGR gebracht in geval de reisonderneming in financieel onvermogen komt te verkeren, de consumenten de reissom nog niet hebben terugontvangen en de vordering opeisbaar is geworden.

De Raad van Toezicht heeft goedkeuring verleend aan dit besluit.

Rotterdam 16 maart 2021